Egzaminy z języka rosyjskiego

 

Język rosyjski, niegdyś bardzo popularny i nauczany w każdej szkole, dzisiaj znajduje się w defensywie. Większość osób rozpoczynających naukę języka obcego przede wszystkim wybiera język angielski, niemiecki lub francuski, dużą popularnością cieszy się także język hiszpański. Jednakże od dłuższego czasu można zaobserwować ponowny wzrost zainteresowania nauką języka naszego wschodniego sąsiada. Na naukę decyduje się głównie młodzież, dla których rosyjski jest kolejnym językiem obcym lub pracownicy firm, którym rosyjski potrzebny jest do pracy. Sama znajomość języka im nie wystarcza – często niezbędne jest oficjalne poświadczenie biegłości językowej w postaci certyfikatu.

 

Dwoma najbardziej popularnymi egzaminami certyfikującymi są egzaminy przeprowadzane przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S Puszkina (PIJR) w Moskwie oraz egzamin Rosyjskiego Państwowego Systemu Testowania Obywateli Obcych Państw w Zakresie Znajomości Języka Rosyjskiego Jako Obcego (TRKI – TORFL). 

 

 

Certyfikat PIJR

Egzamin można zdawać na sześciu poziomach:

- Elementarnym (Элементарный уровень - A1)
- Podstawowym (Предпороговый (базовый) уровень - A2)
- Ponadpodstawowym (Пороговый уровень - B1)
- Zaawansowanym (Постпороговый уровень - B2)
- Zaawansowanym wyższym (Уровень компетентного владения - C1)
- Biegłej znajomości języka (Уровень носителя языка - C2)

 

Poziom elementarny/Элементарный уровень

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (35 min.) - krótki tekst biograficzny, dialog, notatka

Pisanie (20 min.) - krótka wiadomość, częściowe wypełnienie ankiety, formularza

Leksyka/gramatyka (20 min.) - wybór poprawnej gramatycznie formy

Słuchanie (20 min.) - krótki dialog, informacja

Mówienie (10 min.) - egzamin zdawany jest w parach, zdający mają za zadanie odpowiednio zareagować w sytuacji komunikacyjnej (odpowiedzieć na pytanie, rozpocząć rozmowę używając odpowiednich form grzecznościowych, itp.)

 

Poziom podstawowy/ Предпороговый (базовый) уровень

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (35 min.)

- krótki dialog, reklama, ogłoszenie, anons;
- krótki tekst problemowy z gazety

Pisanie (30 min.) - odpowiedź na otrzymany list

Leksyka/gramatyka (30 min.)

- wybór poprawnej gramatycznie formy
- czasowniki modalne

Słuchanie (45 min.) - krótkie wiadomości z zakresu kultury lub sportu, zwiastun filmu

Mówienie (10 min.) - egzamin zdawany jest w parach, zdający mają za zadanie odpowiednio zareagować w trzech standardowych sytuacjach komunikacyjnych

 

Poziom ponadopostawowy/ Пороговый уровень

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (45 min.) - rozumienie treści zawartych w tekście (przewodniki, reklamy kursów językowych, ogłoszenia o usługach, artykuły informacyjne, prognoza pogody)

Pisanie (45 min.)

- odpowiedź na otrzymany list
- wypełnienie formularza

Leksyka/gramatyka (60 min.)

- wybór poprawnej gramatycznie formy
- dopasowanie odpowiedniej formy gramatycznej do tekstu

Słuchanie (45 min.) - rozumienie informacji zawartych w prognozie pogody, zwiastunach audycji radiowych i telewizyjnych, reklamie, wiadomościach, instrukcjach

Mówienie (15 min.) - egzamin zdawany jest w parach, zdający mają za zadanie omówić wylosowaną sytuację, rozwiązać problem. W przypadku nieparzystej ilości kandydatów ostatni zdający rozwiązuje problem z egzaminatorem.

 

Poziom zaawansowany/ Постпороговый уровень

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (60 min.)

- rozumienie treści zawartych w tekście o charakterze informacyjnym (afisz, ogłoszenie)
- rozumienie treści zawartych w tekstach typu instrukcja, reportaż, artykuł, esej

Pisanie (60 min.) - prywatny list o charakterze formalnym
- prywatny list o charakterze nieformalnym
- odpowiedź na list i poinformowanie o uczestnictwie w wydarzeniu kulturalnym

Leksyka/gramatyka (60 min.) - wybór poprawnej gramatycznie formy (100 zadań)

Słuchanie (40 min.) - dialog o charakterze prywatnym, rozumienie informacji zawartych w wiadomościach, audycjach radiowych

Mówienie (20 min.) - egzamin zdawany jest w parach, zdający mają za zadanie przedyskutować wylosowaną sytuację, rozwiązać problem.

 

Poziom zaawansowany wyższy/Уровень компетентного владения

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (90 min.)

- rozumienie treści zawartych w tekście o charakterze artystycznym
- rozumienie treści zawartych w tekstach problemowych

Pisanie (90 min.)

- instrukcja
- list prywatny
- tezy do wystąpienia na aktualne tematy podane w tekście

Leksyka/gramatyka (90 min.) - znajomośc leksyki (synonimy, homonimy)

- tryb rozkazujący, rekcja czasowników, formy liczebnikowe i zaimkowe
- czasowniki z przedrostkami
- składnia

Słuchanie (50 min.)

- rozumienie informacji zawartych w wywiadzie radiowym/telewizyjnym
- rozumienie wiadomości związanych z kulturą i nauką
- rozumienie części usłyszanych tekstów o charakterze artystycznym (spektakle, filmy)

Mówienie (30 min.) - egzamin zdawany jest w parach, zdający mają za zadanie przedyskutować wylosowaną sytuację, przekonać rozmówcę do swoich racji. Ważnym aspektem tej części egzaminu jest polemiczna dyskusja, w której każdy ze zdających jest w stanie bronić swoich argumentów.

 

Biegła znajomość języka/Уровень носителя языка

Egzamin składa się z 3 części:

Czytanie (120 min.)

- rozumienie treści zawartych w tekście o charakterze problemowym i przedstwienie kontrargumentów
- pisemne streszczenie przeczytanego tekstu
- ułożenie tez dotyczących przeczytanego tekstu

Pisanie (120 min.)

- artykuł poglądowy (na podstawie obejrzanego fragmentu wideo oraz dwóch tekstów)
- notatka w dzienniku on-line
- odpowieidź na przeczytany w Internecie list

Mówienie (50 min.) – egzamin zdawany jest pojedynczo. Kandydat po obejrzeniu fragmentu filmu/audycji ma za zadanie streścic go własnymi słowami, znaleźć główne tezy, skomentowac obejrzany materiał, objaśnić kluczowe słowa. Następnie, po zapoznaniu się z fragmentem tekstu, zdający ma za zadanie określić gatunek tekstu, styl i czas powstania utworu, a także objaśnić pojęcia występujące w tekście. Ostatnim zadaniem jest dyskusja z egzaminatorem odnośnie przedstawionej im obojgu sytuacji.

 

Zobacz przykładowy egzamin: więcej >>>

 

      

Wróć