Egzaminy certyfikujące z języka angielskiego

ołówek

 

EGZAMINY DLA DZIECI– CAMBRIDGE YOUNG LEARNER EXAMS (CAMBRIDGE YLE)

Egzaminy Cambridge YLE to testy z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7 – 12 lat, dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers i Flyers.

Egzaminy YLE mają atrakcyjną, barwną formę i dają dzieciom poczucie sukcesu. Pozwalają również rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci na poszczególnych etapach nauki opanowały język angielski.

STARTERS – egzamin przeznaczony dla dzieci po około 100 godzinach nauki języka angielskiego.


Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie - około 20 min.
 • Czytanie/Pisanie - 20 min.
 • Mówienie - około 5 min
 • Łącznie : 45 minut

MOVERS (poziom A1)– egzamin przeznaczony dla dzieci po około 175 godzinach nauki

 • Komponenty egzaminu:
 • Słuchanie - około 25 min.
 • Czytanie/Pisanie - 30 min.
 • Mówienie - około 7 min.
 • Łącznie : 62 minuty

FLYERS (poziom A2) - egzamin przeznaczony dla dzieci po około 250 godzinach nauki


Komponenty egzaminu:

 • Słuchanie - około 25 min.
 • Czytanie/Pisanie - 40 min.
 • Mówienie - około 9 min.
 • Łącznie : 74 minuty

Dzieci, które przystąpiły do wszystkich trzech części egzaminu otrzymują certyfikaty z oceną wyrażoną w formie tarcz. Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz i łącznie można uzyskać 15 tarcz. Celem egzaminów jest przede wszystkim budowanie u uczniów poczucia sukcesu oraz motywacji do dalszej nauki języka.

KET – KEY ENGLISH TEST

Egzamin KET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (średnio zaawansowanym niższym) i jest dostępny w dwóch wersjach – KET oraz KET for Schools. 
KET przeznaczony jest dla dorosłych kandydatów, zaś  KET for Schools  jest skierowany do młodzieży szkolnej. Obie wersje mają taki sam stopień trudności i składają się z takich samych części i typów zadań, zaś różnią się doborem tematów, w zależności od grupy wiekowej.

Egzamin KET składa się z trzech części (Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia taksów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Kandydat uzupełnia luki w prostych tekstach, wypełnia formularze, a także pisze prosty tekst, składający się z 20-25 słów.

1 godzina 10 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie głównego przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia, monologi. Wszystkie wypowiedzi zostały nagrane w umiarkowanym tempie.

30 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące swojego życia, rzeczy, które lubi i których nie lubi.

8-10 minut

Każdy kandydat otrzymuje raport ilustrujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu,  zaś kandydaci, którzy osiągną wymagany poziom otrzymują certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations.

PET  - PRELIMINARY ENGLISH TEST

Egzamin PET sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym ) i jest dostępny w dwóch wersjach – PET oraz PET for Schools. 
PET przeznaczony jest dla dorosłych kandydatów, zaś  PET for Schools  jest skierowany do młodzieży szkolnej. Obie wersje mają taki sam stopień trudności i składają się z takich samych części i typów zadań, zaś różnią się doborem tematów, w zależności od grupy wiekowej.

Egzamin PET składa się z trzech części (Papers):

 • Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
 • Rozumienie ze słuchu (Listening)
 • Mówienie (Speaking)

Paper 1
Reading and Writing

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstów pochodzących z tablic informacyjnych, broszur, gazet czy magazynów. Kandydat powinien być w stanie zrozumieć główne przesłanie tekstu i sposób w jaki wpływa on na czytelnika, a także umieć poradzić sobie z nieznanym słownictwem i strukturami gramatycznymi.

Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to przekształcanie zdań, sformułowanie krótkiej wiadomości obejmującej 3 punkty, a także pisanie nieformalnego listu lub opowiadania, składającego się z około 100 słów.

1 godzina 30 minut

Paper 2
Listetning

W tej części egzaminu oceniane jest rozumienie przekazu nagranych materiałów, takich jak ogłoszenia czy dialogi. Kandydat powinien nie tylko rozumieć treść nagrań, ale także być w stanie odczytać postawy i intencje osób wypowiadających się.

35 minut

Paper 3
Speaking

W tej części egzaminu oceniana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim z egzaminatorem i drugim kandydatem (część ustną kandydaci zdają zazwyczaj w parach). Każdy z kandydatów powinien być w stanie swobodnie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące ich życia, rzeczy, które lubą i których nie lubią.

10-12 minut

Każdy kandydat otrzymuje raport ilustrujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu,  zaś kandydaci, którzy osiągną wymagany poziom otrzymują certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations

FCE – FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (B2)

Egzamin składa się z 5 części i jest dostępny w wersji komputerowej i papierowej.

READING – CZYTANIE (1 GODZINA)

 • Egzamin składa się z 3 części:
 • Part 1 - multiple choice
 • Part 2 -  gapped text sentences
 • Part 3 - multiple matching

WRITING – PISANIE (1 GODZINA 20 MINUT)

Egzamin składa się z 2 części:

Część 1 to obowiązkowy list lub email zawierający 120-150 słów;

Część 2 polega na napisaniu wypracowania/artykułu/raportu/raportu lub opowiadania na jeden z pięciu przedstawionych tematów (120-180 słów). Kandydaci mogą również napisać pracę pisemną w oparciu o przeczytaną lekturę.

USE OF ENGLISH (45 MINUT)

Egzamin składa się z 4 części:

 • Part 1 - multiple choice lexical cloze
 • Part 2 – open cloze
 • Part 3 – word formation
 • Part 4 – key word transformations

LISTENING - SŁUCHANIE (OKOŁO 40 MINUT)

 Egzamin obejmuje 4 części. Każdej części kandydaci słuchają dwukrotnie.

 • Part 1 – multiple choice
 • Part 2 – sentence completion
 • Part 3 – multiple matching
 • Part 4 – multiple choice

SPEAKING – EGZAMIN USTNY (14 MINUT)

Egzamin obejmuje 4 części i kandydaci przystępują do niego parami:

 • Part 1 – interview – krótka rozmowa na temat kandydata, np. jego zainteresowań, szkoły, rodziny, planów na przyszłość itp.
 • Part 2 – individual long turns  - indywidualna wypowiedź – każdy z kandydatów opisuje wskazany
 • zestaw fotografii
 • Part 3 - collaborative task – kandydaci wspólnie wykonują polecenie egzaminatora
 • Part 4 – discussion – kandydaci dyskutują z egzaminatorem na podany temat

OCENY I WYNIKI

Wyniki ogłaszane są 6 tygodni po egzaminie. Certyfikaty wydawane są 6 tygodni po ogłoszeniu wyników.
Kandydaci otrzymują oceny według następującej skali

A – 80 % - 100%
 B - 75% - 79 %
 C - 60% - 74%
 D - 55 % - 59%
 E - 54 % - 0Oceny zaliczające - A, B, C 

Oceny niezaliczające - D, E

CAE – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (C1)

Egzamin składa się z 5 części i jest dostępny w wersji komputerowej i papierowej

READING - CZYTANIE (1 godzina, 15 minut)

Egzamin obejmuje 4 części:

 • Part 1 – 3 texts on one theme with 2 multiple choice questions on each text
 • Part 2 – gapped text
 • Part 3 – multiple choice
 • Part 4 – multiple matching

WRITING – PISANIE (1 godzina 30 minut)

Egzamin obejmuje 2 części:

 • Part 1 –zadanie obowiązkowe, np. artykuł, raport, list itp. (180-220 słów)
 • Part 2 – do wyboru jeden z pięciu podanych tematów. Zadaniem kandydatów w tej części egzaminu jest napisanie artykułu, listu (np. referencyjnego lub podania o pracę), raportu, oferty, recenzji, pracy konkursowej lub wypracowania (220-260 słów) albo wypracowania na temat wskazanej lektury.

USE OF ENGLISH

English in Use (1 godzina) obejmuje 5 części:

 • Paper 1 – multiple choice cloze
 • Paper 2 – open cloze
 • Paper 3 – word formation
 • Part 4 – gapped sentences
 • Part 5 – key word transformations

LISTENING - SŁUCHANIE

Egzamin trwa około 40 minut i składa się z 4 części:

 • Part 1 – short extracts
 • Part 2 – sentence completion
 • Part 3 – multiple choice
 • Part 4 – multiple matching

Kandydaci słuchają każdego nagrania dwukrotnie.

SPEAKING – EGZAMIN USTNY

Część ustna egzaminu CAE trwa około 15 minut i składa się z 4 komponentów:

 • Part 1 – interview
 • Part 2 – individual long turns
 • Part 3 – collaborative task
 • Part 4 – discussion

Kandydaci przystępują do części ustnej egzaminu CAE parami.

OCENY I WYNIKI

Wyniki ogłaszane są 6 tygodni po egzaminie. Certyfikaty wydawane są 6 tygodni po ogłoszeniu wyników.
Kandydaci otrzymują oceny według następującej skali

A – 80 % - 100%
B - 75% - 79 %
C - 60% - 74%
D - 55 % - 59%
E - 54 % - 0Oceny zaliczające - A, B, C

Oceny niezaliczające - D, E

CPE – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (C2)

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z 5 CZĘŚCI:

READING – CZYTANIE (1 GODZINA I 30 MINUT)

Pierwsza część egzaminu składa się 4 zadań, testujących zdolność rozumienia tekstu pisanego w języku angielskim. Egzamin obejmuje rozumienie zawartości tekstu, jego organizacji i struktury oraz przedstawionych w nim opinii i postaw. Teksty wykorzystywane w tej części egzaminu pochodzą z różnorodnych źródeł i mogą obejmować fragmenty utworów literackich, czasopism i innych publikacji. Wszystkie teksty pochodzą z autentycznych źródeł i odzwierciedlają różne style i rejestry językowe.

WRITING–PISANIE (2 GODZINY)

Kandydaci piszą dwa wypracowania, z których każde zawiera 300-350 słów. Pierwsze wypracowanie m charakter obowiązkowy (artykuł, esej, list lub oferta). W drugiej części kandydaci mają do wyboru jeden z czterech tematów.

USE OF ENGLISH

Egzamin składa się z 5 części i trwa 1 godzinę i 30 minut. Zadania obejmują:

 • Part 1: open cloze
 • Part 2: word formation cloze
 • Part 3: gapped sentences
 • Part 4: sentence transformations
 • Part 5: open-ended comprehension questions and a summary task.

LISTENING - SŁUCHANIE

Egzamin trwa około 40 minut i składa się z 4 zadań:

 • Part 1: matching
 • Part 2: multiple choice
 • Part 3: sentence completion
 • Part 4: matching

Kandydaci słuchają każdego nagrania dwukrotnie.

SPEAKING – EGZAMIN USTNY

Ustna część egzaminu CPE trwa około 19 minut, składa się z 3 zadań i kandydaci przystępują do niej parami. Pierwsze zadanie to ogólna rozmowa kandydatów z egzaminatorem. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą o na temat zaprezentowanego zestawu zdjęć.  W części trzeciej każdy z kandydatów odpowiada na pytanie otrzymane w formie pisemnej, a następnie dyskutuje na dany temat z drugim kandydatem.

IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)

IELTS to międzynarodowy egzamin sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego dla osób przyjmowanych na studia lub do pracy oraz planujących emigrację do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

IELTS, stworzony wspólnie przez British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia, uznawany jest przez największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe na świecie oraz niemal wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, a także wiele szkół w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Chinach, Korei, Hongkongu i Holandii.

Struktura IELTS

Dostępne są dwa moduły egzaminu IELTS: Academic i General Training. Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której zdawany jest egzamin.:

 • Academic - dla osób planujących studia w języku angielskim
 • General Training - dla osób pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe lub odbyć staż w krajach, gdzie angielski jest językiem urzędowym oraz dla osób imigrujących do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

Egzamin IELTS składa się z czterech części:

READING – CZYTANIE (1 GODZINA)

Kandydaci:

 • Czytają 3 teksty o łącznej długości 1500 – 2500 słów
 • Odpowiadają a 40 pytań o rosnącym stopniu trudności

WRITING –PISANIE (1 GODZINA)

Kandydaci wykonują dwa zadania:

 • opisują wykres, tabelę lub diagram używając około 150 słów (20 minut)
 • piszą wypracowanie liczące około 250 słów na zadany temat, w którym przedstawiają i uzasadniają swój  punkt widzenia.

LISTENING - SŁUCHANIE – 30 – 40 MINUT

Egzamin składa się z 4 części o rosnącym stopniu trudności. Zadania obejmują:

 • Section 1: rozmowa między dwoma osobami na tematy ogólne
 • Section 2: Monolog lub wywiad na temat ogólny lub społeczny
 • Section 3: Rozmowa kilku osób na temat związany z edukacją lub szkoleniem
 • Section 4: Wykład lub wypowiedź  o ogólnym charakterze akademickim

SPEAKING –EGZAMIN USTNY (11 – 15 MINUT)

Ustna część egzaminu IELTS trwa około 11 - 15 minut i składa się z 3 zadań. Pierwsza część to ogólna rozmowa kandydata z egzaminatorem na tematy związane z osobą kandydata. W drugiej części kandydat i egzaminator prowadzą rozmowę na ogólne tematy o charakterze społecznym. W części trzeciej kandydat i egzaminator dyskutują na temat związany z częścią 2.

Skala ocen IELTS

Na wynik egzaminu IELTS składają się oceny uzyskane z poszczególnych części egzaminu (w skali od 1 do 9 punktów). Najwyższa liczba punktów to 9 i oznacza to, że dana osoba płynnie i ze zrozumieniem posługuje się językiem angielskim (tzw. Expert User). Najniższa ocena to 1 i oznacza, że dana osoba nie jest w stanie posługiwać się językiem obcym poza kilkoma pojedynczymi słowami (tzw. Non User).

EGZAMIN TOEFL – TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TOEFL® to egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 9 000 uczelni wyższych na całym świecie.

Egzamin posiada nowoczesną formułę  - zdawany jest przed komputerem i określany jest nazwą TOEFL® iBT (internet-Based Test). TOEFL® iBT zastąpił wszystkie poprzednie wersje egzaminu - wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test). Każdego roku organizowanych jest do 40 sesji, co sprawia, że egzamin jest łatwo dostępny. Czas oczekiwania na wyniki wynosi około 10 dni roboczych od daty egzaminu.  Wynik przedstawiany jest w skali punktowej (wersja iBT: 0 -120 punktów), zatem nie można go ‘oblać’.

Egzamin składa się z 4 części:

 • Reading  - trwa 60 – 80 minut, obejmuje 3-4 teksty, 12-14 pytań do każdego
 • Listening – trwa 60 – 90 minut, obejmuje 4-6 mini-wykładów, 6 pytań do każdego, 2-3 dialogi, 5 pytań do każdego
 • Speaking – trwa 20 minut, obejmuje 6 zadań, w tym dwa związane z wyrażaniem opinii na dany temat i 4 związane z przeczytanym lub wysłuchanym tekstem
 • Writing – trwa 50 minut i obejmuje 2 zadania pisemne

Egzamin trwa około 4 godzin i zdaje się go jednego dnia.

EGZAMIN TOEIC® - TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

TOEIC jest egzaminem popularnym w świecie biznesowym, wykorzystywanym przez liczne instytucje dla określenia poziomu znajomości języka kandydatów do pracy. Certyfikat TOEIC jest uznawany przez ponad 14 000 firm i agencji rządowych w ponad 150 krajach na całym świecie.

Struktura egzaminu obejmuje 2 części, które można zdawać niezależnie od siebie, w dowolnej kolejności:

TOEIC®   Listening and Reading określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1) do Advanced/zaawansowanego (C1). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

Ta część egzaminu składa się z 200 pytań testowych, podzielonych na dwie sekcje Listening Comprehension (100 pytań) i Reading Comprehension (100 pytań). Wynik egzaminu wyrażony jest liczbą punktów w skali 10-990. Kandydaci otrzymują raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku.

TOEIC®   Speaking and Writing określa poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1) do Advanced/zaawansowanego (C1). 

Moduł Speaking & Writing to przede wszystkim oddzielny egzamin TOEIC®, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności produktywnych w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Do modułu Speaking & Writing egzaminu często podchodzą osoby, które zaliczyły już moduł Listening & Reading z dobrym wynikiem, (powyżej 500 punktów) i chcą sprawdzić swoje umiejętności w zakresie mówienia i pisania.

Egzamin odbywa się w laboratoriach komputerowych. Kandydat używa słuchawek i mikrofonu, a jego odpowiedzi są nagrywane i przesyłane przez Internet do sprawdzenia przez przeszkolonych egzaminatorów, którzy otrzymują losowo wybrane fragmenty egzaminu i dokonują ich oceny.  Część Speaking trwa około20 minut.

W sekcji Writing, trwającej około 60 minut, kandydaci są testowani pod kątem umiejętności pisania w języku angielskim. Test zawiera 8 zadań. Kandydat ma za zadanie napisać  jedno zdanie, opisujące fotografię i użyć w nim dwa podane słowa lub słowa lub frazy, napisać krótką odpowiedź na wiadomość e-mail oraz wypracowanie na zadany temat.

Z każdej części egzaminu TOEIC® Speaking & Writing można otrzymać od 0 do 200 punktów. Raport Wyników graficznie przedstawia otrzymany wynik oraz zawiera opisową interpretację wyniku, która wskazuje mocne i słabsze strony kandydata. Umiejętność mówienia oceniana jest w skali od 1 do 8 punktów. Umiejętność pisania jest oceniana w skali od 1 do 9 punktów, gdzie najwyższy wynik odpowiada poziomowi Proficiency.

BEC BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES

Egzamin BEC, stworzony przez Cambridge ESOL, sprawdza znajomość Business English.  Certyfikaty BEC są uznawane przez wiodące firmy, instytucje edukacyjne oraz rządowe na całym świecie i poświadczają dobrą znajomość języka angielskiego oraz umiejętność posługiwania się tym językiem w środowisku biznesowym.

Egzaminy BEC dostępne są na trzech poziomach zaawansowania:

 • BEC Preliminary (poziom B1)
 • BEC Vantage (poziom B2)
 • BEC Higher (poziom C1)

Każdy z poziomów składa się z części: Reading, Writing, Listening oraz Speaking.

Aby przystąpić do egzaminu na poziomie BEC Preliminary , kandydat powinien być w stanie:

 • zrozumieć i przeprowadzić krótką rozmową telefoniczną lub rozmowę na tematy biznesowe
 • omawiać praktyczne kwestie biznesowe, takie jak składanie/przyjmowanie zamówienia lub udzielać odpowiedzi na zapytania klientów
 • napisać krótki list lub e-mail w sprawach firmowych.

Aby przystąpić do egzaminu na poziomie BEC Vantage, kandydat powinien:

 • rozumieć treść raportów i listów biznesowych
 • wyrażać swoją opinię lub prowadzić dyskusję na temat rzeczowych kwestii
 • być w stanie przedstawić krótką prezentację i napisać wstępną ofertę.

Aby przystąpić do egzaminu na poziomie BEC Higher, kandydat powinien potrafić:

 • brać aktywny udział w spotkaniu biznesowym, wyrażać opinie i omawiać punkt widzenia
 • rozumieć większość korespondencji biznesowej i raportów
 • napisać szczegółową ofertę i list.

Egzamin dostępny jest w wersji papierowej i komputerowej. Można zdawać go w ośrodkach egzaminacyjnych Cambridge ESOL.

Wróć