Egzaminy DELE

Egzaminy DELE

 

Egzaminy potwierdzające poziom znajomości języka hiszpańskiego

Egzaminy DELE

Jedynymi oficjalnymi egzaminami powszechnie uznawanymi na świecie są egzaminy DELE (DIPLOMA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA – Dyplom Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego). Przyznawane są przez Instytut Cervantesa w imieniu hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu. Instytut Cervantesa jest instytucją publiczną, która swoje placówki ma na całym świecie, a jej zadaniem jest nauczanie języka hiszpańskiego jako języka obcego oraz promowanie kultury krajów hiszpańskojęzycznych, a więc zarówno hiszpańskiej, jak i latynoamerykańskiej.

W Polsce egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku właśnie przez Instytut Cervantesa – w maju oraz listopadzie. Zdawać je można w obu placówkach tej instytucji, znajdujących się w Warszawie i Krakowie, a także w największych miastach Polski. Są to: Częstochowa, Gdynia, Sopot, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Białystok, Szczecin, Toruń, Wrocław.

Poziomy i rodzaje egzaminów

Obecna struktura egzaminów DELE w pełni koresponduje z poziomami ustanowionymi przez Radę Europy (CEFR – Common European Framework of Reference). Stosunkowo niedawno wprowadzono egzaminy na kolejnych poziomach, dzięki czemu obejmują wszystkie poziomy od A1 do C2. Egzaminy DELE można zdawać na następujących poziomach:

 • DELE A1
 • DELE A2
 • DELE B1 (dawniej Inicial)
 • DELE B2 (dawniej Intermedio)
 • DELE C1
 • DELE C2

Warto pamiętać, że na egzaminie pojawiają się także odmiany języka hiszpańskiego używane poza Półwyspem Iberyjskim, a więc inne niż tzw. norma kastylijska. Przejawia się to na przykład w użyciu różnych akcentów, obecnych w części egzaminu obejmującej słuchanie, a także w zastosowaniu słownictwa specyficznego dla obszarów hiszpańskojęzycznych innych niż Hiszpania.

DELE A1

Uzyskanie dyplomu na tym poziomie świadczy o tym, że jego użytkownik jest w stanie poradzić sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych używając stosunkowo prostego języka. Rozumie i umie stosować nieskomplikowane zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i w sposób zrozumiały.

DELE A1 obejmuje dwie grupy umiejętności językowych

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (45 minut) oraz pisanie (25 minut)
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (20 minut) oraz mówienie (15 minut)

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać zdający wynosi 100. Aby zdać egzamin, w każdej grupie należy zdobyć co najmniej 33 punkty.

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • angielski: YLE English Test
 • francuski: Diplôme d'Études en Langue Française DELF A1 (CIEP)
 • niemiecki: Start Deutsch 1

 DELE A2

Posiadanie dyplomu DELE A2 potwierdza, że użytkownik języka potrafi zrozumieć codzienne wyrażenia powszechnego użytku oraz udzielać podstawowych informacji o sobie, jak i dotyczących innych stosunkowo nieskomplikowanych tematów (np. rodzina, zakupy, praca, ulubione zajęcia itp.). Posiada zdolność opisywania swojego pochodzenia, otoczenia, a także komunikowania najważniejszych potrzeb życia codziennego.

Egzamin DELE A2 składa się z różnych części, które podzielono na dwie grupy:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 minut) oraz pisanie (50 minut)
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 minut) oraz mówienie (15 minut)

Podobnie jak w przypadku egzaminu DELE A1, kandydat musi zdobyć minimalnie 33 punkty w obu grupach, aby uzyskać pozytywną ocenę końcową (maksymalnie można zdobyć 100 punktów).

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) egzamin ten jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • angielski: KET Key English Test
 • francuski: Diplôme d'Études en Langue Française DELF A2 (CIEP)
 • niemiecki: GBS DaF (Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache)

DELE B1

Osoba posiadająca certyfikat DELE B1 jest w stanie zrozumieć kluczowe aspekty nieskomplikowanych tekstów standardowych, dotyczących znanej mu tematyki (praca, nauka, sytuacje z życia codziennego), a także tworzyć teksty krótkie i spójne. Znajomość języka na poziomie B1 umożliwia radzenie sobie w większości sytuacji, jakie pojawić się mogą podczas podróży do kraju hiszpańskojęzycznego.

DELE B1 składa się z następujących części:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 minut) oraz wypowiedź pisemna (60 minut)
 • Grupa 2: Rozumienie ze słuchu (40 minut) oraz wypowiedź ustna (15 minut + 15 minut na przygotowanie)

Warunkiem zdania egzaminu jest zdobycie co najmniej 30 punktów z każdej grupy, czyli w sumie co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • angielski: Preliminary English Test (PET)
 • francuski: Certificat d'Études de Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2)
 • niemiecki: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)

DELE B2

Po uzyskaniu dyplomu na poziomie B2 (wcześniej Intermedio), jego posiadacz będzie w stanie porozumiewać się z rodzimymi mówcami języka hiszpańskiego płynnie i naturalnie, tworzyć szczegółowe teksty, logicznie argumentować swoje opinie podczas dyskusji oraz zrozumieć główne idee tekstów o większym stopniu trudności, w tym tekstów wyspecjalizowanych, technicznych czy poruszających zagadnienia abstrakcyjne.

Egzamin DELE B2 składa się z dwóch grup, a każda nich podzielona jest na dwie części:

 • Grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (70 minut) oraz wypowiedź pisemna (80 minut)
 • Grupa 2: Rozumienie ze słuchu (80 minut) oraz wypowiedź ustna  (20 minut + 20 minut na przygotowanie)

Egzamin zostanie uznany za zdany, jeśli kandydat otrzyma co najmniej 60 na 100 możliwych punktów (pod warunkiem jednak, że z każdej grupy uzyska co najmniej 30 punktów).

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • angielski: First Certificate in English (FCE)
 • francuski: Diplôme d'Études en Langue Française (DELF B2)
 • niemiecki: Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

DELE C1

Dyplom DELE C1 potwierdza, że osoba, która go uzyskała jest w stanie zrozumieć obszerne teksty o szerokim zakresie tematycznym, w tym przekazujące treści w sposób niebezpośredni, wymagający dedukcji. Wypowiada się płynnie i spontanicznie bez widocznego wysiłku. Znajomość języka na tym poziomie pozwala na swobodną komunikację w kontekstach edukacyjnych, zawodowych czy społecznych.

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy:

Grupa 1:

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka(90 minut)
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut)

Grupa 2

 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut)
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie(20 minut + 20 minut na przygotowanie)

Minimalna liczba punktów niezbędna, aby zdać egzamin to 33 w każdej grupie. W sumie można uzyskać 100 punktów.

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) DELE C1 jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • angielski: Certificate in Advanced English (CAE)
 • francuski: Diplôme d'Études en Langue Française (DELF C1)
 • niemiecki: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

 DELE C2

Znajomość języka na tym poziomie oznacza, że jego użytkownik jest w stanie zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy i przeczyta. Z łatwością radzi sobie z różnego typu tekstami bez względu na ich długość, stopień skomplikowania czy tematy, do których się odnoszą. Osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie potrafi wypowiadać się spontanicznie z ogromną płynnością i precyzją, zarówno pod względem gramatyki, jak i nawet subtelnych różnic w znaczeniu.

Na egzamin DELE C2 składają się 3 części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut)
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut)
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut oraz 30 minut na przygotowanie)

Aby zdać egzamin na poziomie C2, konieczne jest uzyskanie co najmniej 70% punktów z każdej części. W sumie zdobyć można 100 punktów.

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) egzamin ten jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • angielski: Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • francuski: Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes (DS) (DELF C2)
 • niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

 Wyniki egzaminów

Rezultaty egzaminów publikowane są po około trzech miesiącach od daty egzaminu i dostępne są na stronie Instytutu Cervantesa. Na każdym poziomie ocena końcowa to APTO (zdany) lub NO APTO (niezdany). Prace słuchaczy (poza częścią ustną) oceniane są na Uniwersytecie w Salamance, który współpracuje z Instytutem Cervantesa w zakresie ewaluacji egzaminów DELE oraz ich opracowywania. Ważność dyplomów DELE jest bezterminowa, a więc nie ma potrzeby, aby w przyszłości ponownie je zdawać lub odnawiać.

 Jakie korzyści wynikają z posiadania dyplomu DELE?

Dyplomy DELE uznawane są przez szereg instytucji międzynarodowych, firm działających globalnie, przez izby handlowe oraz instytucje edukacyjne, zarówno te publiczne, jak i prywatne. Są to jedyne oficjalne certyfikaty, które potwierdzają znajomość języka hiszpańskiego na określonym poziomie kompetencji językowych.

 • W Polsce posiadanie dyplomu DELE na poziomie B2 oraz C2 uznawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wystarczające potwierdzenie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli języka hiszpańskiego.
 • W Hiszpanii posiadanie dyplomu DELE na odpowiednim poziomie zwalnia z testów językowych wymaganych przez niektóre z instytucji publicznych, gdzie obcokrajowcy mogą ubiegać się o pracę lub staże.
 • W przypadku osób, które zamierzają podjąć lub kontynuować naukę w ramach hiszpańskiego systemu edukacji, dyplomy DELE uznawane są za wystarczające potwierdzenie opanowania języka hiszpańskiego przez uniwersytety i innego typu uczelnie wyższe.
 • Dyplomy DELE uznaje się za potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego osób, które planują podjąć działalność naukową lub zawodową na terenie Hiszpanii, jeśli w tym celu wymagany jest określony poziom znajomości języka.
 • Dyplomy DELE są oficjalnie uznawane w państwach, z którymi Hiszpania zawarła umowy bilateralne dotyczące edukacji.

Wróć