Egzaminy certyfikujące z języka niemieckiego

 

W dzisiejszych czasach znajomość jednego języka obcego nie jest już wystarczająca – znajomość dwóch, a czasami nawet trzech języków powoli zaczyna być uznawana za standard. O ile język angielski znają teraz niemal wszyscy, tak język niemiecki może być istotnym atutem, wyróżniającym nas na rynku pracy. Szacuje się, że jako języka ojczystego używa go ok. 90-95 milionów Europejczyków, co czyni go drugim najpopularniejszym językiem ojczystym w Europie. Poza tym jest to język literatury, nauki i biznesu – we wszystkich tych dziedzinach każdego roku powstaje wiele publikacji właśnie w języku niemieckim. Te wszystkie czynniki sprawiają, że język niemiecki powraca do łask i jest coraz częściej wybierany jako drugi język obcy w szkołach oraz na kursach językowych.

Jeśli już zdecydujmy się na naukę języka niemieckiego, prędzej czy później będziemy musieli stanąć przed wyborem odpowiedniego sposobu potwierdzenia naszych umiejętności i zdobytej dotychczas wiedzy. Oczywiście starając się o pracę czy aplikując na zagraniczną uczelnię, będziemy najprawdopodobniej musieli przejść rozmowę w języku obcym, jednak nierzadko wymagane będzie posiadanie odpowiedniego certyfikatu, który w sposób rzetelny sprawdzi naszą znajomość języka.

Największą popularnością cieszą się egzaminy organizowane przez Instytut Goethego. Oferta jest naprawdę bogata – znajdziemy tu egzaminy na wszystkich sześciu poziomach zaawansowania (A1-C2), w tym również specjalne egzaminy przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób pragnących podjąć studia w krajach niemieckojęzycznych oraz osób chcących sprawdzić znajomość języka biznesowego.

Egzaminy ogólne
Trzonem oferty egzaminacyjnej Instytutu Goethego jest sześć egzaminów odpowiadających sześciu poziomom biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Trzy pierwsze z nich, a więc egzaminy na poziomie A1, A2 oraz B1, dostępne są w dwóch wersjach – standardowej, przeznaczonej dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia oraz specjalnej, dla dzieci i młodzieży poniżej 16 lat. Poniższa tabela przestawia porównanie najistotniejszych informacji nt. wyżej wymienionych egzaminów.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Egzamin pisemny trwa 60 minut i składa się z trzech części:

 • czytania (krótkie notatki, ogłoszenia, opisy osób, proste listy od czytelników, krótkie teksty prasowe);
 • słuchania (krótkie dialogi z życia codziennego, wiadomości telefoniczne, informacje z radia);
 • pisania (krótki tekst w odpowiedzi na e-mail, list, ogłoszenie, itp.).

Egzamin ustny zdawany jest w grupie lub pojedynczo i 15 minut. Podczas tej części zdający musi się przedstawić, zadawać pytania dotyczące spraw związanych z dniem codziennym i odpowiadać na pytania innych. Powinien też być w stanie formułować prośby i reagować w znanych sobie sytuacjach na wypowiedzi swoich rozmówców.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Egzamin pisemny trwa 65 minut i składa się z trzech części:

 • czytania (notatki, ogłoszenia, szyldy, wywieszki);
 • słuchania (krótkie rozmowy związane z tematyką dnia codziennego, prywatne informacje telefoniczne lub komunikaty podawana przez megafon);
 • pisania (wypełnianie typowych, prostych formularzy, pisanie krótkiego prywatnego tekstu związanego z sytuacją z dnia codziennego).

Ustny egzamin zdawany jest grupowo i trwa 15 minut. Należy przedstawić się grupie, następnie postawić innym uczestnikom pytania dotyczące dnia codziennego oraz poprosić innych rozmówców o proste informacje, związane z życiem codziennym.

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
Egzamin pisemny trwa 90 minut i składa się z trzech części:

 • czytania (krótkie notatki, ogłoszenia, opisy osób, proste listy od czytelników, krótkie teksty prasowe);
 • słuchania (krótkie dialogi z życia codziennego, wiadomości telefoniczne, informacje z radia);
 • pisania (krótki tekst w odpowiedzi na e-mail, list, ogłoszenie, itp.).

Egzamin ustny zdawany jest w grupie lub pojedynczo i 15 minut. Podczas tej części zdający musi się przedstawić, zadawać pytania dotyczące spraw związanych z dniem codziennym i odpowiadać na pytania innych. Powinien też być w stanie formułować prośby i reagować w znanych sobie sytuacjach na wypowiedzi swoich rozmówców.

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2
Pisemny egzamin trwa 70 minut i składa się z trzech części:

 • czytania (notatki, ogłoszenia, szyldy, wywieszki);
 • słuchania (krótkie rozmowy związane z tematyką dnia codziennego, prywatne informacje telefoniczne lub komunikaty podawana przez megafon);
 • pisania (wypełnianie typowych, prostych formularzy, pisanie krótkiego prywatnego tekstu w odpowiedzi na list lub faks).

Ustny egzamin zdawany jest w parach lub pojedynczo i trwa 15 minut. Należy przedstawić się w trakcie rozmowy, a następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące dnia codziennego i ustalić coś wspólnie z rozmówcą.

Goethe-Zertifikat B1 (dla młodzieży / dla dorosłych)
Egzamin pisemny trwa 165 minut i składa się z trzech części:

 • czytania (wpisy na blogach, e-maile, artykuły prasowe, ogłoszenia i instrukcje na piśmie, w których znaleźć należy główne informacje, ważne szczegóły oraz opinie i stanowiska);
 • słuchania (komunikaty, krótkie referaty, rozmowy prywatne oraz dyskusje w radio, w których znaleźć trzeba główne wypowiedzi oraz ważne informacje szczegółowe);
 • pisania (prywatne i oficjalne e-maile oraz wpisy na forum, w których wyrazić należy swoje opinie).

Egzamin ustny trwa 15 minut i zdawany jest w parach. Zdający prowadzi rozmowę ze swoim partnerem na temat związany z dniem codziennym. W trakcie rozmowy trzeba odpowiadać na pytania, wyrażając swoje zdanie i zgłaszając własne propozycje. Należy również wygłosić krótką prezentację na temat dotyczący życia codziennego, a następnie odpowiedzieć na pytania do prezentacji.

Goethe-Zertifikat B2
Egzamin pisemny trwa 190 minut i składa się z trzech części:

 • czytanie (rozmaite teksty pochodzące z nowoczesnych mediów, ogłoszenia, fragmenty katalogów, teksty zawierające informacje z wielu dziedzin, komentarze, recenzje oraz relacje; Następnie rozwiązują odnoszące się do nich zadania. Uzupełniają również brakujące słowa w tekście);
 • słuchanie (dialogi, rozmowy telefoniczne, wywiady na aktualne tematy dotyczące życia społecznego, po czym na tej podstawie poprawiają lub uzupełniają informacje dotyczące nagrań oraz odpowiadają na podane pytania);
 • pisanie (wypowiedź pisemna na temat artykułu prasowego oraz zadanie polegające na poprawieniu błędów w treści listu).

Egzamin ustny zdawany jest w parach lub pojedynczo i trwa od 10 do 15 minut. Osoby zdające egzamin przedstawiają się swoim rozmówcom prezentują własne zdanie na aktualny temat i uzgadniają coś z drugą egzaminowaną osobą (lub egzaminatorem).

Goethe-Zertifikat C1
Egzamin pisemny trwa 190 minut i składa się z trzech części:

 • czytania (teksty o charakterze użytkowym, publicystycznym lub naukowym, komentarze, recenzje i/lub relacje, po lekturze których trzeba m.in. streścić fragmenty tekstu);
 • słuchania (dialogi i rozmowy telefoniczne, wywiady lub reportaże radiowe, podczas których należy robić notatki i udzielić odpowiedzi na pytania);
 • pisania (odpowiednio uporządkowana wypowiedź pisemna na jeden z tematów, przy wykorzystaniu informacji podanych w formie grafiki z danymi).

Egzamin ustny w parach lub pojedynczo i trwa od 15 do 20 minut. W pierwszej części zdający prezentują własne stanowisko dotyczące problemu opisanego w krótkim tekście. Następnie uzgadniają ze swoim rozmówcą wspólny sposób postępowania w określonej sytuacji.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Egzamin pisemny trwa 195 minut i obejmuje trzy części:

 • czytanie (sprawdza, czy osoba egzaminowana posiada umiejętność bezproblemowego rozumienia szerokiego zakresu tekstów, nawet jeżeli poruszają one tematy abstrakcyjne lub są tekstami złożonymi pod względem merytorycznym i językowym, odczytując zawarte w nich ukryte znaczenia);
 • słuchanie (sprawdza, czy osoba egzaminowana posiada umiejętność rozumienia szerokiego zakresu przekazu werbalnego w rozmowie bezpośredniej lub w mediach, również w sytuacji, kiedy przekaz odbywa się bardzo szybko);
 • pisanie (sprawdza, czy osoba egzaminowana posiada umiejętność redagowania kompleksowych tekstów na tematy ogólne lub nawiązujące do literatury, oddających w sposób ustrukturyzowany stan rzeczy oraz jasno, płynnie i stylistycznie dostosowanych do danego adresata oraz przeznaczenia tekstu).

Egzamin ustny zdawany jest indywidualnie i trwa 15 minut. Sprawdza on, czy osoba egzaminowana posiada umiejętność szczegółowego i swobodnego wypowiadania się oraz łatwość udziału w dyskusji, odpowiednio wykorzystując idiomy i związki frazeologiczne oraz subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe. Przed wypowiedzią kandydat ma 15 minut czasu na przygotowanie schematu i struktury swojego wystąpienia na wybrany temat.

Wróć